รู้จักระบบ Media Library และวิธีใช้งาน | WordPress พื้นฐาน

WordPress มีระบบ Media Library เป็นระบบจัดการไฟล์มีเดีย เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง และไฟล์เอกสาร เป็นต้น ภายในเมนู Media ผู้ใช้งานสามารถอัพโหลดไฟล์และจัดหมวดหมู่ไฟล์อย่างเป็นระบบ แต่จำเป็นต้องติดตั้งปลั๊กอินที่ช่วยเสริมความสามารถของ Media Library เพิ่มเข้าไป ตัวอย่างเช่น Media Library Assistant และ Enhanced Media Library 

1. ส่วนประกอบของ Media Library

เมนูไฟล์สื่อจะประกอบไปดว้ยคลังไฟล์สื่อ, เพิ่มไฟล์ใหม่ ในส่วนของคลังไฟล์สื่อ คือส่วนที่แสดงไฟล์ สื่อทั้งหมดที่ถูกใชง้านภายในเว็บ และสามารถจัดการเพิ่ม,ลบ,แก้ไขและดูรายละเอียดของไฟล์ได้ภายในนี้ตาม ภาพตวัอย่างต่อไปนี้

ส่วนต่างๆของ Media Library

 1. ปุ่มเลือกมุมมองระหว่าง List View กับ Grid View
 2. ปุ่ม Add New ใช้สำหรับอัพโหลดไฟล์สื่อ
 3. Bulk Select คลิกเพื่อเลือกไฟล์สื่อที่ต้องการลบ
 4. ตัวกรอง (Filter) เพื่อใช้เลือกดูไฟล์แต่ละประเภท ได้แก่ Images, Audio, Video, PDF, Unattached, All Uncategorised
 5. ตัวกรอง (Filter) เพื่อใช้เลือกดูไฟล์แบบแยกวันที่ (Dates)
 6. ตัวกรอง (Filter) เพื่อใช้เลือกดูไฟล์แบบแยกตามหมวดหมู่ (Media Categories) (จะปรากฏเมื่อมีการสร้างหมวดหมู่ให้ไฟล์)
 7. ช่องสำหรับค้นหาไฟล์สื่อ

2. การอัพโหลดไฟล์สื่อ

การเพิ่มไฟล์สื่อเพื่อใช้งานบน WordPress จำเป็นต้องใช้วิธีการอัพโหลดเก็บไว้ใน Media Library ก่อนจึงจะสามารถนำไปใช้ในเนื้อหาได้ สำหรับการเพิ่มหรือการอัพโหลดไฟล์สื่อ สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่

2.การอัพโหลดไฟล์สื่อ

เมนูไฟล์ (Media)

วิธีที่ 1. การอัพโหลดผ่าน Media Library

ผู้ใช้งานคลิกเลือกที่ปุ่ม Add New  แล้วกด Select Files เพื่อเลือกไฟล์

วิธีที่ 1. การอัพโหลดผ่าน Media Library

Add New ภายใต้เมนู Media แล้วกด Select Files เพื่อเลือกไฟล์

วิธีที่ 2. เพิ่มไฟล์แบบลากไฟล์จากคอมพิวเตอร์ 

ผู้ใช้งานสามารถใช้วิธีการลากไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปวางลงในหน้าต่าง Media Library โดยตรง

วิธีที่ 2. เพิ่มไฟล์แบบลากไฟล์จากคอมพิวเตอร์ 

แนะนำ : ตรวจสอบขนาดของไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดให้มีขนาดเล็กกว่า “ขนาดไฟล์อัพโหลดใหญ่ที่สุด” เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการอัพโหลด เราสามารถอัพโหลดไฟล์ขนาดสูงสุด 2 MB 

3. รูปแบบแสดงคลังไฟล์สื่อ

คลังไฟล์สื่อสามารถแสดงไฟล์ได้ 2 รูปแบบคือ แบบภาพตัวอย่าง (thumbnail) และ แบบรายชื่อ (list) โดยแบบรายชื่อจะมีการแสดงข้อมูลประกอบดังนี้

 • ไฟล์ – ชื่อไฟล์
 • ผู้เขียน – ชื่อ user ที่อัพโหลด
 • อัพโหลดไปที่ – post หรือ page ทีเอารูปนี้ไปใช้
 • ความเห็น – คำอธิบายไฟล์
 • วันที่อัพโหลด – อัพโหลดมานานแค่ไหนแล้ว
แบบรายชื่อ (list)

แบบภาพตัวอย่าง (thumbnail)

4. แก้ไข ลบ และแสดงไฟล์

เมื่อเลื่อนเมาท์ไปอยู่บนแถวของแต่ละไฟล์ จะแสดงเมนูย่อยเพื่อให้สามารถแก้ไขข้อมูลของแต่ละไฟล์ได้ดังนี้

 • แก้ไข – เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลของไฟล์ เช่น การเปลี่ยนชื่อไฟล์ การเขียนคำบรรยาย และ ใส่ข้อมูล alt
 • ลบอย่างถาวร – ลบทีละไฟล์ออกจากเว็บ
 • ดู – กดเพื่อดูภาพใหญ่
 แก้ไข ลบ และแสดงไฟล์